Akçaabatlı Ahmed Rasim Zühdü’nün kaleme aldığı Marifet-i Bâri ve İsbat-ı Vâcib (Allah Bilgisi ve Allah’ın Varlığını İsbat) adlı eseri, Dergâh yayınlarından 2021 yılının Mart ayında yayımlandı.

Süleymaniye Medresesi Kelam ve Felsefe Şubesinde öğrenim gören Ahmed Rasim Zühdü’nün yazdığı ‘mezuniyet tezi’ Latin harflerine aktarıldı.

*

Prof. Dr. Fethi Gedikli, 2016 yılının Ekim ayında Mustafa Zühdü (İnhan, Filibe 1880-İstanbul 19 Eylül 1970) Beyin İhsaiyyat-ı Cezaiye adlı eseri hakkında bilgi ararken Ahmed Rasim Zühdü Akçaabadî’nin  tezine rastladığını belirtmektedir.

Fethi Gedikli, Ahmed Rasim Zühdü’nün bugüne değin kelamcılar arasında bilinen bir yazar olmadığını belirterek “Bu kitabın yayımlanmasıyla ülkemiz yeni bir kelamcı, Akçaabatlılar ise gurur duyabilecekleri yeni bir aydın şahsiyet kazanacaktır.” diyor.

*

Kitabın sayfa 58’e kadar olan kısmını Prof. Fethi Gedikli hazırlamıştır. 59-103 sayfaları arasındaki bölümü İlahiyat fakültesinde kelam doçenti olan Rıdvan Özdinç, 104-153 arasını aktarma işini ise Dr. Öğretim Üyesi Ali Adem Yörük üstlenmiştir.

*

Bilindiği gibi “İsbat-ı vâcib” din ve felsefenin temel konularından biridir.

Ahmed Rasim Zühdü Bey tezini Medhal (Giriş) bölümü hariç dört bâbda kaleme almıştır.

Birinci Bâb’da marifet-i ilmiye ve marifet-i ilâhiye meselesini anlatmaktadır. Bir nevi bilgi nazariyesi olarak görülebilir.

İkinci Bab’da Allah’ın varlığını ispat etme konusunda ortaya çıkmış klâsik delilleri tek tek ele almaktadır.

Üçüncü Bab’da Allah-âlem ilişkisini yeni delillerle ispata çalışmaktadır.

Dördüncü Bab’da bilimin verileriyle ‘isbat-ı vâcib’ yapmanın imkanını tartışmaktadır.

Hatime bölümünde mutasavvıflar içinde İbn-i Arabi’yi temel aldığı görülmektedir.

Esen kalın.