Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa çalışmaları devam eden Ticaret Merkezindeki 20 adet bağımsız iş yeri ve ofisin satış ihalesi 29 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda saat 15.00’da başlayacak. İhale kapsamında en düşük bağımsız bölümün muhammen bedeli 1 milyon 765 bin TL iken, en yüksek bağımsız bölümün muhammen bedeli ise 23 milyon 770 bin TL olarak belirlendi.Yapılan açıklamada başvuru ve bilgi almak için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne müracaat edilebileceği ifade edildi.

2-786

İLAN

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE –1. İHALELERİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 Ada 159 nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş işbu ilanın 4. maddesindeki tabloda bilgileri sunulan 17 adet işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ihaleleri yapılacaktır.

                   

MADDE–2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhalelere ait İdari Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığı temin edilebilir.

MADDE–3. İHALELERİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 29.08.2023 Salıgünü işbu ilanın 4 üncü maddesindeki tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

MADDE – 4. SATIŞA KONU EDİLEN TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELLERİ, GEÇİCİ TEMİNATLARI, İHALE SAATLERİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 ada 159 nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde satışa sunulan kat irtifakı tesis edilmiş bağımsız bölümlerin; konum, kat, bağımsız bölüm numarası, brüt alanı, net alanı, otoparkı olup olmadığı, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli ve ihale saati bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, ihalelerin sonucunda belirlenen ihale bedeli peşin veya kanuni faiz uygulanarak taksitle tahsil edilecektir.

Sıra No

Konum ve Kat Bilgisi

Bağımsız Bölüm Numarası

Brüt Alan (m²)

Net Alan  (m²)

Otopark

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

A Giriş Zemin Kat

6

58,46

49,94

5.995.000,00 ₺

179.850,00 ₺

15.30

2

B Giriş Zemin Kat

26

90,26

32,86

2 Nolu

3.650.000,00 ₺

109.500,00 ₺

15.35

3

A Giriş 1. Kat

38

131,87

57,13

10 Nolu

3.145.000,00 ₺

94.350,00 ₺

15.40

4

A Giriş 1. Kat

39

129,19

54,45

11 Nolu

3.000.000,00 ₺

90.000,00 ₺

15.45

5

A Giriş 1. Kat

40

133,20

58,46

12 Nolu

3.215.000,00 ₺

96.450,00 ₺

15.50

6

A Giriş 1. Kat

41

131,28

56,54

13 Nolu

3.110.000,00 ₺

93.300,00 ₺

15.55

7

A Giriş 1. Kat

46

126,75

52,01

18 Nolu

2.445.000,00 ₺

73.350,00 ₺

16.00

8

A Giriş 1. Kat

47

125,22

50,48

19 Nolu

2.375.000,00 ₺

71.250,00 ₺

16.05

9

A Giriş 1. Kat

48

168,76

94,02

20 Nolu

4.420.000,00 ₺

132.600,00 ₺

16.10

10

A Giriş 1. Kat

49

163,40

88,66

21 Nolu

4.170.000,00 ₺

125.100,00 ₺

16.15

11

A Giriş 1. Kat

50

150,02

75,28

22 Nolu

3.540.000,00 ₺

106.200,00 ₺

16.20

12

B Giriş 1. Kat

75

127,04

47,06

47 Nolu

1.840.000,00 ₺

55.200,00 ₺

16.25

13

B Giriş 1. Kat

76

133,53

53,55

48 Nolu

2.090.000,00 ₺

62.700,00 ₺

16.30

14

B Giriş 1. Kat

78

163,35

83,37

50 Nolu

3.252.000,00 ₺

97.560,00 ₺

16.35

15

B Giriş 1. Kat

80

144,14

64,16

52 Nolu

2.505.000,00 ₺

75.150,00 ₺

16.40

16

B Giriş 2. Kat

83

133,53

53,55

55 Nolu

1.928.000,00 ₺

57.840,00 ₺

16.45

17

B Giriş 2. Kat

84

128,99

49,01

56 Nolu

1.765.000,00 ₺

52.950,00 ₺

16.50

 

MADDE – 5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 29.08.2023 Salı günü saat 11.00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeleri veya ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla göndermeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

1)       Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

2)       Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi)

3)       Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi)

4)       Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

5)       Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

6)       Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)

7)       İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

8)       Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)

9)       Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya yazılı beyan(Aslı)

10)   Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” (Aslı)

11)   EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı)

 

 

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

1)       Ticaret sicil gazetesi veya ticari faaliyet yürütmüyorsa tüzük, vakıf senedi, vb. belge (Aslı/Noter Tasdikli sureti/İlgili kurumundan alınmış ıslak imzalı belge veya e-imzalı doğrulatılabilir belge ve Fotokopisi)

2)       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

3)       Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

4)       Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

5)       Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

6)       Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya yazılı beyan(Aslı)

7)       Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)

8)       Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)

9)       İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

10)   Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı)

11)   Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)

12)   EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı)

Önemli Not:

Noterden tasdikli istenen vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgeleri üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa, üzerlerindeki geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgelerinin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

                                  

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR

İLAN

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE –1. İHALELERİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 Ada 159 nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş işbu ilanın 4. maddesindeki tabloda bilgileri sunulan 3 adet işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ihaleleri yapılacaktır.

                   

MADDE–2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhalelere ait İdari Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığı temin edilebilir.

MADDE–3. İHALELERİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 29.08.2023 Salıgünü işbu ilanın 4 üncü maddesindeki tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

MADDE – 4. SATIŞA KONU EDİLEN TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELLERİ, GEÇİCİ TEMİNATLARI, İHALE SAATLERİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 ada 159 nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde satışa sunulan kat irtifakı tesis edilmiş bağımsız bölümlerin; konum, kat, bağımsız bölüm numarası, brüt alanı, net alanı, otoparkı olup olmadığı, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli ve ihale saati bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, ihalelerin sonucunda belirlenen ihale bedeli peşin veya kanuni faiz uygulanarak taksitle tahsil edilecektir.

Sıra No

Konum ve Kat Bilgisi

Bağımsız Bölüm Numarası

Brüt Alan (m²)

Net Alan  (m²)

Otopark

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

A Giriş Zemin Kat

7

342,90

334,38

23.770.000,00 ₺

713.100,00 ₺

15.00

2

A Giriş Zemin Kat

İhracatın iptal edilmesi de engel olamadı İhracatın iptal edilmesi de engel olamadı

8

86,07

77,55

9.310.000,00 ₺

279.300,00 ₺

15.10

3

B Giriş Zemin Kat

29

127,56

119,04

10.475.000,00 ₺

314.250,00 ₺

15.20

 

MADDE – 5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlayıp, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38 inci maddesine göre eksiksiz bir şekilde ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olacak şekilde elden teslim etmeleri veya posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

12)   Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

13)   Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi)

14)   Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi)

15)   Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

16)   Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

17)   Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)

18)   İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

19)   Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)

20)   Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya yazılı beyan(Aslı)

21)   Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” (Aslı)

22)   EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı)

23)   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu(Aslı)

 

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

13)   Ticaret sicil gazetesi veya ticari faaliyet yürütmüyorsa tüzük, vakıf senedi, vb. belge (Aslı/Noter Tasdikli sureti/İlgili kurumundan alınmış ıslak imzalı belge veya e-imzalı doğrulatılabilir belge ve Fotokopisi)

14)   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

15)   Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

16)   Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

17)   Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

18)   Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya yazılı beyan(Aslı)

19)   Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)

20)   Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)

21)   İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

22)   Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı)

23)   Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)

24)   EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı)

24)   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu(Aslı)

Önemli Not:

Noterden tasdikli istenen vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgeleri üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa, üzerlerindeki geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgelerinin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

                                  

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR